سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی وب هاست ایران
سخاوت بى خواستن بخشیدن است ، و آنچه به خواهش بخشند یا از شرم است و یا از بیم سخن زشت شنیدن . [نهج البلاغه]