سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
کتابخانه های ایران
با مردم چنان بیامیزید که اگر مردید بر شما بگریند ، و اگر زنده ماندید به شما مهربانى ورزند . [نهج البلاغه]