سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شهر حدیث
خداوند از قیل و قال و تباه کردن مال و فراوانی سؤال نفرت دارد [امام کاظم علیه السلام]